Lekarze sprzeciwiają się zaostrzeniu odpowiedzialności za błędy medyczne

fot.:pixabay.com

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja krytycznie wypowiada się o zmianach w kodeksie karnym w zakresie art. 37a. Zdaniem samorządu lekarskiego zmiany te są próbą ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za błędy medyczne.

Zmiana zapisów będzie wpływała bezpośrednio na zasady wymierzania przez sądy kar za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) oraz za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 i 2 k.k.).

Prezes NRL zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o wstrzymanie wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego, wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii.

„W imieniu samorządu lekarskiego zwracam się do Pana z wnioskiem o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań celem wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej 4.0)” – napisał prezes NRL w liście do prezydenta Andrzeja Dudy.

Dalej czytamy: „Po zmianie art. 37a kodeksu karnego sąd będzie miał bardzo ograniczone możliwości wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności”.

Prezes Andrzej Matyja wyjaśnia dlaczego zmiany w przepisach budzą tak zdecydowany sprzeciw środowiska lekarskiego

„Po pierwsze, podobna – mocno oprotestowana przez Naczelną Radę Lekarską – próba zwiększenia odpowiedzialności karnej za czyny opisane w art. 155 kodeksu karnego wprowadzona rok temu – w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw została zaskarżona przez Pana Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego i do chwili obecnej nie zapadło w tej sprawie orzeczenie. W takiej sytuacji podejmowanie kolejnej próby zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy nie powinno mieć miejsca”.

W ocenie samorządu lekarskiego przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii na zapewnienie płynności finansowej powinny regulować jedynie materię opisaną w tytule ustawy. Nie powinny natomiast wprowadzać istotnych zmian w kodeksie karnym.
Samorząd lekarski twierdzi, że nowelizacja artykułu 37a budzi olbrzymi sprzeciw całego środowiska lekarskiego, gdyż istnieją obawy, że przepis ten może znaleźć zastosowanie również w sprawach dotyczących błędów medycznych.

„Z uwagi na charakter czynności zawodowych podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia swoich pacjentów lekarze są grupą zawodową, która nie jest wolna od ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej. Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego, musi wprawdzie liczyć się z poniesieniem konsekwencji swego czynu, wymierzana sankcja powinna być jednak sprawiedliwa, adekwatna do stopnia zawinienia, okoliczności, w jakich doszło do popełnienia czynu i postawy lekarza. Sąd orzekający musi mieć zatem pozostawioną szerszą swobodę wymiaru kary wolnościowej” – komentuje Matyja.

Rząd wprowadza zmiany w przepisach pod przykrywką kolejnych odsłon tarcz antykryzysowych

Obecnie art.37a zakłada, że „jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności”. Natomiast tak przedstawia się nowe brzmienie tego przepisu:

§ 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym.”

Nowe przepisy będą wymagały od sędziów dosyć zawiłego rozumowania. Aby zastosować nowy art. 37a Kodeksu karnego w prawidłowy sposób, skład orzekający będzie musiał w pierwszej kolejności ustalić jaki rodzaj kary chce wymierzyć. Nie może być ona wyższa niż kara roku pozbawienia wolności. Następnie sędziowie musieliby uznać, iż kara ta jest niewspółmierna do popełnionego czynu. Dopiero w takiej sytuacji jest możliwe zastosowanie kary alternatywnej.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz zapytany o nowelizację przepisu Kodeksu karnego, która zdaniem samorządu lekarskiego zaostrza odpowiedzialność karną za błędy medyczne odpowiada:

„Nie forsowaliśmy żadnych przepisów dotyczących karania, czy zaostrzenia kar dla lekarzy. My żadnych konsekwencji karnych nie wyciągamy w stosunku do lekarzy”.

Prezes Andrzej Matyja wyraził także zdziwienie, czemu w okresie tak trudnym dla lekarzy i całego społeczeństwa zaostrza się odpowiedzialność karną za ewentualne błędy medyczne.

„W dobie epidemii koronawirusa lekarze stoją na pierwszej linii walki z zagrożeniem, ryzykują swoje życie i zdrowie oraz zdrowie swoich rodzin, czym zasłużyli sobie na szacunek i wsparcie”.

Lekarze nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoją pracę?

Andrzej Matyja stawia za wzór sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie dla lekarzy oraz pracowników ochrony zdrowia wprowadzono regulacje prawne zwalniające ich od odpowiedzialności za działania podejmowane w czasie epidemii.

K. A., źródłó: nil.org.pl/infodent24.pl/bezprawnik.pl

One thought on “Lekarze sprzeciwiają się zaostrzeniu odpowiedzialności za błędy medyczne

  1. Chcą mieć bat na lekarzy, którzy nie chcą przestrzegać zabójczych procedur medycznych.

    Np WHO rekomenduje podłączanie pod respirator “chorej” osoby co jest wyrokiem śmierci.

    Jak zabijesz pacjenta w ramach procedur to jesteś kryty bo postępowałeś zgodnie z procedurami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *