Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020 – Prognoza na najblizsze lata

Warszawa, dnia 12 stycznia 2021 r.
UCHWAŁA NR 196

RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”
Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”, zwaną dalej „Polityką AI”,
stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonawcą Polityki AI jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
§ 3. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów, w terminie do dnia 1 września danego
roku, informację o realizacji działań w ramach Polityki AI za rok poprzedni.
2. Pierwszą informację o realizacji działań w ramach Polityki AI minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi
Radzie Ministrów do dnia 1 września 2021 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
Link:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000023/O/M20210023.pdf
MAIL : kontakt@nwk24.pl
NASZ KANAŁ DISCORD : https://discord.com/invite/Sht6AhKqz8

Jeżeli uważasz że warto wesprzyj moją pracę z góry dziękuję za dotychczasowe wsparcie i pozdrawiam serdecznie!

WSPARCIE FINANSOWE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI NWK24.PL:
PayPal: Audioclassa@gmail.com
NUMER KONTA :
50 1020 5558 1111 1740 1220 0042
Michał Żulikowski
Tytułem : Darowizna

DLA ZAGRANICY :
BIC : BPKOPLPW
IBAN : PL 50 1020 5558 1111 1740 1220 0042
Michał Żulikowski
Tytułem : Darowizna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *